Kategorie

Promocje

Masz pytania ?

Mapa Dojazdu

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU SIATKI.COM.PL

(dla konsumentów obowiązuje od 25-12-2014r.)

I.

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.      Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych z konsumentem (kupującym) w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.      Usługodawca sprzedaje towar fabrycznie nowy oraz używany.

3.  Usługodawcą (sprzedawcą) jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janowski z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Poznańskiej 100, NIP 779-119-35-06, REGON 631128102

4.      Kontakt z Usługodawcą możliwy jest w następujący sposób:

a)      osobiście lub korespondencyjne:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janowski

ul. Poznańska 100

62-052 Komorniki

b)      korespondencją elektroniczną: sklep@siatki.com.pl

c)      telefonicznie:

(061) 810 82 49

(061) 830 71 30

 

II.

CENY

 

1.      Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.      Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są powiększane o dodatkowe opłaty lub podatki poza kosztami dostawy.

 

III.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1.      Zamówienia można składać w następujący sposób:

a)      w sklepie internetowym – www.siatki.com.pl

b)      korespondencją elektroniczną – sklep@siatki.com.pl

c)      telefonicznie – (061) 810 82 49

d)      korespondencyjnie:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janowski

ul. Poznańska 100

62-052 Komorniki

2.      Wiążące dla Usługodawcy oraz kupującego są ceny, właściwości towaru oraz wszelkie koszty (w szczególności dostawy) ujawnione na stronie www.siatki.com.pl w momencie zamówienia, tj.:

a)      w sklepie internetowym – w momencie wysłania zamówienia przez kupującego,

b)      korespondencją elektroniczną – w momencie wysłania wiadomości e-mail przez kupującego,

c)      telefonicznie – w momencie złożenia zamówienia pracownikowi obsługującemu infolinię lub nagrania się kupującego w systemie poczty głosowej,

d)      korespondencyjnie – w momencie nadania przesyłki do Usługodawcy.

 

IV.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1.      Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę, co odbywa się w korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.

2.      Zmiana zamówienia, w szczególności danych adresowych, możliwa jest do momentu potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę. Późniejsze zmiany zamówienia uzależnione są od etapu jego realizacji.

3.      Przy wyborze płatności „wpłata na konto” rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

4.      Zamówienie przekraczające kwotę 5.000 zł realizowane jest tylko przy wyborze płatności „wpłata na konto”.

5.      Czas realizacji zamówienia, w przypadku dostępności towaru w magazynie, uzależniony jest od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 4 dni roboczych. Termin otrzymania wysyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku zamówień indywidualnych, zmian w konfiguracji podstawowej na życzenie zamawiającego, czas dostawy może się wydłużyć do 30-dni.

6.      W przypadku braku dostępności towaru w magazynie kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie realizacji zamówienia.

 

V.

DOSTAWA TOWARU

 

1.      Dostawa towaru realizowana jest na następujących warunkach:

a)      przesyłka kurierska Poczty Polskiej – przy zamówieniu nieprzekraczającym kwoty 200 zł,

b)      przesyłka kurierska innych dostawców – bez ograniczenia kwoty zamówienia.

2.      Każda przesyłka jest ubezpieczona.

3.      Koszty dostawy towaru ponosi kupujący.

4.      Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon albo faktura VAT), wzór pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dodatkowo oba dokumenty są dostępne do pobrania pod tym linkiem: do pobrania

5.      Usługodawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad.

 

VI.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

1.      Akceptowane są następujące sposoby płatności:

a)      wpłata na konto (przedpłata) – przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy,

b)      przy odbiorze towaru (za pobraniem).

2.      Numer rachunku bankowego Usługodawcy dostępny jest na stronie sklepu internetowego (zakładka „Kontakt”) oraz w koszyku zamówienia po wybraniu płatności poprzez wpłatę na konto.

 

VII.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.      Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu towaru dla którego prawo nie przewiduje zwrot, gdy towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w przypadku odbioru osobistego w siedzibie sklepu.

3.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a)      w przypadku, gdy towar objęty umową dostarczany jest jedną przesyłką – od otrzymania towaru,

b)      w przypadku, gdy towar objęty umową dostarczany jest osobno, partiami lub w częściach – od otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.      Odstąpienie od umowy następujące poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia w tym zakresie. Oświadczenie może być złożone w sposób dowolny. Usługodawca rekomenduje składanie oświadczeń o odstąpieniu w następujący sposób:

a)      korespondencyjnie – na adres wskazany w pkt. I.4.a),

b)      korespondencją elektroniczną – na adres wskazany w pkt. I.4.b),

5.      Wzór oświadczenia o odstąpieniu dołączany jest do przesyłki oraz znajduje się pod tym adresem [do pobrania], dodatkowo jako załącznik nr 1 do regulaminu.

6.      W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu przy użyciu korespondencji elektronicznej Usługodawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.

7.      Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru.

8.      Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Usługodawca skontaktuje się z kupującym w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu zapłaty, co nie będzie wiązać się dla kupującego z żadnymi kosztami.

9.      Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od kupującego towaru z powrotem lub dostarczenia przez niego dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

10.  Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar musi zostać zwrócony na adres wskazany w pkt. I.4.a).

11.  Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

12.  Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII.

REKLAMACJE

 

1.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janowski  odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2.      Reklamacje towaru mogą być zgłaszane w następujący sposób:

a)      osobiście lub korespondencyjne:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janowski

ul. Poznańska 100

62-052 Komorniki

b)      korespondencją elektroniczną: sklep@siatki.com.pl

c)      telefonicznie:

(061) 810 82 49

(061) 830 71 30

3.      Wszystkie towary sprzedawane przez Usługodawcę objęte są gwarancją obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

       Produkt może posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Informacja o rodzaju gwarancji jest podana w ofercie. 

       Podstawą reklamacji jest dowód zakupu.

4.      Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku konieczności wydłużenia tego terminu kupujący zostanie poinformowany o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5.      Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona kupującemu w sposób, w jaki została ona zgłoszona. Kupujący do czasu końcowego rozpatrzenia reklamacji może wskazać Usługodawcy inny sposób kontaktu.

6.  Uszkodzony towar należy dostarczyć do siedziby sprzedawcy/gwaranta, koszt wysyłki pokrywa kupujący.

7.      W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty z nią związane ponosi kupujący.

8.      Towary używane objęte są rękojmią przez okres 1 roku.  Bieg terminu rozpoczyna się:

a)      w przypadku, gdy towar objęty umową dostarczany jest jedną przesyłką – od otrzymania towaru,

b)      w przypadku, gdy towar objęty umową dostarczany jest osobno, partiami lub w częściach – od otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części.

9.      Wszystkie towary sprzedawane przez Usługodawcę objęte są gwarancją obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w warunkach gwarancji dostępnych do pobrania pod tym linkiem - do pobrania

10.      Gwarancja dla większości towarów wynosi 24 miesiące, dokładny okres gwarancji podany jest w ofercie.

 

IX.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Składając zamówienie kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2.      Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera Usługodawcy.

3.      Dane osobowe kupującego nie są udostępniane innym podmiotom.

4.      Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przez Usługodawcę.

5.      Usługodawca przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa polskiego.

6.      Struktura sklepu internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania sklepu nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego urządzenia.

 

X.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

1.      Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych i sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2.      W ramach sposobów pozasądowych możliwe jest skorzystanie m.in. z:

a)      mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,

b)      sądów polubownych - zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,

c)      pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów.

ZAŁĄCZNIK NR 1:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA

Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1)       w przypadku umowy sprzedaży innej niż w pkt. 2 i 3 poniżej – w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,

2)       w przypadku umowy sprzedaży wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

3)       w przypadku umowy sprzedaży rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia:

1)       wysłanego pocztą na adres:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janowski

ul. Poznańska 100

62-052 Komorniki

2)       wysłanego pocztą elektroniczną na adres: sklep@siatki.com.pl

W przypadku przesłania formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia drogą elektroniczną, prześlemy Państwu niezwłocznie pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janowski ul. Poznańska 100, 62-052 Komorniki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janowski

ul. Poznańska 100

62-052 Komorniki

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

___________________________________________________________________________

 

Data zawarcia umowy:

 

___________________________________________________________________________

 

Data odbioru rzeczy:

 

___________________________________________________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta:

 

___________________________________________________________________________

 

Adres konsumenta:

 

___________________________________________________________________________

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

___________________________________________________________________________

 

Miejscowość i data:

 

___________________________________________________________________________

 

 

REGULAMIN SKLEPU SIATKI.COM.PL

(dla podmiotów nie będących konsumentami)

I.

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.      Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych z podmiotem niebędącym konsumentem (kupującym) w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.      Usługodawca sprzedaje towar fabrycznie nowy oraz używany.

3.  Usługodawcą (sprzedawcą) jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janowski z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Poznańskiej 100, NIP 779-119-35-06, REGON 631128102

4.      Kontakt z Usługodawcą możliwy jest w następujący sposób:

a)      osobiście lub korespondencyjne:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janowski

ul. Poznańska 100

62-052 Komorniki

b)      korespondencją elektroniczną: sklep@siatki.com.pl

c)      telefonicznie:

(061) 810 82 49

(061) 830 71 30

 

II.

CENY

 

1.      Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.      Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są powiększane o dodatkowe opłaty lub podatki poza kosztami dostawy.

 

III.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1.      Zamówienia można składać w następujący sposób:

a)      osobiście lub korespondencyjne:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janowski

ul. Poznańska 100

62-052 Komorniki

b)      korespondencją elektroniczną: sklep@siatki.com.pl

c)      telefonicznie:

(061) 810 82 49

(061) 830 71 30

2.      Wiążące dla Usługodawcy oraz kupującego są ceny, właściwości towaru oraz wszelkie koszty (w szczególności dostawy) ujawnione na stronie www.siatki.com.pl w momencie zamówienia, tj.:

e)      w sklepie internetowym – w momencie wysłania zamówienia przez kupującego,

f)       korespondencją elektroniczną – w momencie wysłania wiadomości e-mail przez kupującego,

g)      korespondencyjnie – w momencie nadania przesyłki do Usługodawcy.

 

IV.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1.      Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę, co odbywa się w korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.

2.      Wycofanie albo modyfikacja złożonego zamówienia, po jego potwierdzeniu przez Usługodawcę, wymaga pisemnej zgody Usługodawcy lub zgody wyrażonej w formie korespondencji elektronicznej, pod rygorem nieważności.

3.      Przy wyborze płatności „wpłata na konto” rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

4.  Zamówienie przekraczające kwotę 5.000 zł realizowane jest tylko przy wyborze płatności „wpłata na konto”.

5.  Czas realizacji zamówienia, w przypadku dostępności towaru w magazynie, uzależniony jest od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 4 dni roboczych. Termin otrzymania wysyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku zamówień indywidualnych, zmian w konfiguracji podstawowej na życzenie zamawiającego, czas dostawy może się wydłużyć do 30-dni.

6.  W przypadku braku dostępności towaru w magazynie kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie realizacji zamówienia.

7.  Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jak również ograniczenia sposobu płatności, w szczególności w sytuacji, gdy okoliczności sprawy będą wskazywały, że kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

 

V.

DOSTAWA TOWARU

 

1.      Dostawa towaru realizowana jest na następujących warunkach:

a)      przesyłka kurierska Poczty Polskiej – przy zamówieniu nieprzekraczającym kwoty 200 zł,

b)      przesyłka kurierska innych dostawców – bez ograniczenia kwoty zamówienia.

2.      Każda przesyłka jest ubezpieczona.

3.      Koszty dostawy towaru ponosi kupujący.

4.      Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu.

 

VI.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

1.      Akceptowane są następujące sposoby płatności:

c)      wpłata na konto (przedpłata) – przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy,

d)      przy odbiorze towaru (za pobraniem).

2.      Numer rachunku bankowego Usługodawcy dostępny jest na stronie sklepu internetowego (zakładka „Kontakt”) oraz w koszyku zamówienia po wybraniu płatności poprzez wpłatę na konto.

 

VII.

REKLAMACJE

 

1.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janowski  odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2.      Reklamacje towaru mogą być zgłaszane w następujący sposób:

a)      osobiście lub korespondencyjne:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janowski

ul. Poznańska 100

62-052 Komorniki

b)      korespondencją elektroniczną: sklep@siatki.com.pl

c)      telefonicznie:

(061) 810 82 49

(061) 830 71 30

3.  Produkt może posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Informacja o rodzaju gwarancji jest podana w ofercie. 

       Podstawą reklamacji jest dowód zakupu.

4.  Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku

     konieczności wydłużenia tego terminu kupujący zostanie poinformowany o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5.  Uszkodzony towar należy dostarczyć do siedziby sprzedawcy/gwaranta, koszt wysyłki pokrywa kupujący.

6.  W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty z nią związane ponosi kupujący.

7.  Wszystkie towary sprzedawane przez Usługodawcę objęte są gwarancją obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

     Szczegółowe warunki gwarancji określone są w warunkach gwarancji dostępnych do pobrania pod tym linkiem - do pobrania

8.  Gwarancja dla większości towarów wynosi 24 miesiące, dokładny okres gwarancji podany jest w ofercie.

9.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne towaru.

 

VIII.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.   Składając zamówienie kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2.      Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera Usługodawcy.

3.      Dane osobowe kupującego nie są udostępniane innym podmiotom.

4.  Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przez Usługodawcę.

5.  Usługodawca przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa polskiego.

6.  Struktura sklepu internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania sklepu nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego urządzenia.

 

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Kupujący nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z transakcji bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez kupującego wykraczające poza szkodę rzeczywistą.

3.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią przejaw działania siły wyższej.

4.      Wszelkie spory związane z realizacją umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

REGULAMIN, KTÓRY OBOWIĄZYWAŁ do dnia 24-12-2014r. - link do pobrania